تصویر معنادار از رئیسی که باعث امید مردم شد همراه با تصویر

تصویر معنادار از رئیسی که باعث امید مردم شد همراه با تصویر یکی از مهمترین اقدامات آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور پس از دوران حسن روحانی؛ تمرکز بر بازگشت امید و اعتماد جامعه به مسئولین و دولتمردان است. مردم فرق مسئول مردم دوست رو از مدیر صندلی دوست خوب می‌فهمند!
کرک دانلود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ